Aviváž 1 l

Aviváž.více o
Kód zboží 5120-008-800-00
43 36 bez DPH
skladem

Nákupem zboží získáte 14 bodů. Kdy zboží dostanu?

Aviváž 1 l

Popis

Aviváž.

Směs není klasifikována jako nebezpečná.

Signální slovo : neuvádí se.

Standardní věty o nebezpečnosti: EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem.

Složení výrobku: Směs kationtového tenzidu, vonné kompozice, konzervantu a vody.
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: propan-2-ol* (isopropylalkohol) < 0,5, Hořlavá kapalina 2 (Flam. Liq. 2) Vážné podráždění očí 2 (Eye Irrit. 2) Toxicita pro specifický cílový orgán -jednorázová expozice (STOT SE 3), H225, H319, H336

Parametry

CAT0
Objem1 l